دفاتر و سازمانهایی که به امنیت چاپگر و پرینتر اهمیت میدهند

پرینترهای hp 607، hp 608 ، hp 609 دارای گزینه های امنیتی برای تایید اینکه چه کسی تنظیمات را تغییر و آن ها را ذخیره می...