کارتریجهای لیزری پرمصرف HP

کارتریجهای لیزری پرمصرف HP

1396/10/17

نام نویسنده admin

کارتریج لیزری hp
(90A)کارتریج لیزری {new}
مشخصات فنی کارتریج :
* Enterprise 600 M601 / M602 / M603 <<< مخصوص پرینترهای
LaserJet Enterprise M4555
* تعداد چاپ: ۱۰,۰۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    

________________________________________
(۸۳A)کارتریج لیزری {new}
مشخصات فنی کارتریج :
* the HP LaserJet Pro MFP M127fn, LaserJet Pro MFP M127fw, <<< مخصوص پرینترهای
LaserJet Pro MFP M125nw, LaserJet Pro MFP M125rnw
*ّ تعداد چاپ: ۱۵۰۰ برگ با پوشش ۵ درصد
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    

________________________________________
(۸۰A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw -CF288A <<< مخصوص پرینترهای
HP LaserJet Pro 400 MFP M425 -CF286A
* تعداد چاپ: ۲۷۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    

________________________________________
(۰۵A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۲۰۳۵-۲۰۵۵ <<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۳۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۱۰A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۲۳۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۶۰۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۱۲A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۱۰۱۰-۱۰۲۰-۱۰۱۵-۳۰۳۰-۳۰۵۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۰۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۱۳A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۱۳۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۰۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۱۵A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۱۲۰۰-۳۳۰۰-۱۲۲۰-۳۳۲۰-۳۳۳۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۵۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۱۶A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۵۲۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۵۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۲۴A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۱۱۵۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۲۷A) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۱۱۵۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۲۹x) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۵۰۰۰,۵۱۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۰۰۰۰ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۳۹a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۴۳۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _ برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۴۲a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۴۲۴۰-۴۲۵۰-۴۳۵۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۰۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۴۳x) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۹۰۰۰-۹۰۵۰-۹۰۴۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۳۰۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۴۵a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۴۳۴۵<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۸۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۴۹a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۱۳۲۰-۱۱۶۰-۳۳۹۰-۳۳۹۲<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۵۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۵۱a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
* ۳۰۰۵-۳۰۳۵-۳۰۲۷<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۶۵۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۵۳a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۷۲۷<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۳۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۵۵a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*p3015<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۶۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۶۴a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۴۰۱۴-۴۰۱۵-۴۵۱۵<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۷۸a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۱۵۶۶-۱۶۰۶-۱۵۳۶<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۸۲x) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۸۱۰۰-۸۱۵۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۸۵a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۱۱۰۲-۱۲۱۲-۱۱۳۲-۱۲۱۴-۱۲۱۷<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۹۲a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۱۱۰۰-۳۲۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۶۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۹۶a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۲۱۰۰-۲۲۰۰<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: _برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۰۶a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۳۱۰۰-۳۱۵۰-۵L-6L<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۵۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۳۵a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۱۰۰۵-۱۰۰۶<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۱۵۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط    
________________________________________
(۳۶a) کارتریج لیزری
مشخصات فنی کارتریج :
*۱۱۲۰-۱۵۰۵-۱۵۲۲<<< مخصوص پرینترهای

* تعداد چاپ: ۲۰۰۰برگ
* نوع رنگ کارتریج :مشکی
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط

مقالات مرتبط

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087