رفع ایراد گیر کردن کاغذ در فیوزینگ پرنترهای HP M607,HP M608,HP M609

تاریخ مقاله: 1396/6/22

رفع ایراد گیر کردن کاغذ در فیوزینگ پرنترهای HP M607,HP M608,HP M609

از روش زیر برای رفع مشکل گیر کردن کاغذ در فیوزینگ پرینتر خود استفاده کنید . هنگامی که کاغذ در قسمتی از پرینتر گیر می کند ، کنترل پنل پرینتر یکی از پیغام های زیر را به شما نشان می دهد و بعد از آن یک انیمیشن که برای طریقه خارج کردن کاغذ است را نشان می دهد .

- 13.Bx.xx کاغذ در پوشش یا درب عقب گیر کرده است .

- 13.B9.xx کاغذ در فیوزینگ پرینتر گیر کرده است .

احتیاط : فیوزینگ پرینتر در هنگامی که از پرینتر استفاده می کنید داغ است . زمانی را برای سرد شدن فیوزینگ صبر کنید و سپس کاغذ را خارج سازید .

1 - درب  عقب چاپگر را باز کنید .

2 - هرگونه کاغذ گیر کرده را از پرینتر خارج سازید .

3 -فیوزینگ پرینتر را با گرفتن دو چفت در دو سمت و کشیدن مستقیم فیوزینگ به سمت بیرون ، خارج سازید .

احتیاط : فیوزینگ در هنگامی که از پرینتر استفاده می کنید داغ است . زمانی را برای سرد شدن فیوزینگ صبر کنید و سپس کار خود را انجام دهید .

4 - هرگونه کاغذ گیر کرده در آن قسمت را خارج سازید . این کار را با دقت کافی انجام دهید .

5 - فیوزینگ را مجدد نصب کنید و اطمینان حاصل کنید که درست در سر جای خود قرار می گیرد .

6 - درب عقب چاپگر را ببندید .

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087