راهنمای نصب کارتریجهای جوهرافشان

تاریخ مقاله: 1396/2/14

راهنمای نصب کارتریجهای جوهرافشان

با توجه به نوع و تعداد کارتریج پرینتر خود، طریقه نصب را مشاهده کنید.

با توجه به نوع و تعداد کارتریج پرینتر خود، طریقه نصب را مشاهده کنید. (از تصاویر زیر، شبیه ترین را به پرینتر خود انتخاب کنید.)

 

 

 


 

تصویر شماره 1: دستگاه های تک کارتریجه

 

 

تصویر شماره 2: دستگاه های دو کارتریجه- بدون ضامن

 

 

تصویر شماره 3: دستگاه های دو کارتریجه- ضامن دار

 

 

تصویر شماره 4: دستگاه های سه کارتریجه
 

 

تصویر شماره 5: دستگاه های چهار کارتریجه نوع1 (HP 932, 933, 950, 951)
 

 

تصویر شماره 6: دستگاه های چهار کارتریجه نوع2 (HP 178, 364, 564, 862, 920, 922)
 

 

تصویر شماره 7: دستگاه های پنج کارتریجه
 

 

تصویر شماره 8: دستگاه های شش کارتریجه (HP 02, 177, 363, 801)
 

 

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087