ارور پرینترهای HP و رفع ان

تاریخ مقاله: 1396/11/7

ارور پرینترهای HP و رفع ان


10/XX.YY SUPPLIES MEMORY ERROR

 

خطا زمانی نشان داده می شود که که چیپ کارتریج یا خود کاتریج اصل نبوده و با زدن ok می توانید تایید کنید و دستگاه به کار خود ادامه می دهد.

 
XX Internal Clock Error ERROR/13

 

این پیغام در زمانی دیده می شود که روی تاریخ و ساعت اشتباهی ببیند و با تنظیم زمان و تاریخ مشکل برطرف می شود.در تکرار به میزان زیاد باید باطری روی فورمتر تعویض شود.
13/XX.YY JAM IN TOP COVER AREA
13/03.13/01 JAM IN TRAY (X13/03.13/01)
and 13.12 JAM INSIDE REAR DOOR13/06

13.10.00 FUSER JAM

زمانی این پیام نشان داده می شود که در قسمت های مختلف دستگاه کاغذ گیر می کند.

 

با بیرون آوردن کارتریج و بیرون آوردن کاغذ داخل دستگاه مشکل حل می‌شود البته بعضی از مواقع یکی از سنسورها به با ریختن تونر در داخل سنسور و کور شدن آنها نیز این پیام دیده می شود که با تمیز کردن و باد گیری دستگاه مشکل حل می‌شود.

 
3/41 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX For help press ؟

 

زمانی این پیام ظاهر می شود که طول کاغذ بیشتر از طول تعریف شده در paper setup تشخیص دهد و یا به هر دلیلی کاغذ دیر از دستگاه بیرون بیاید چاپگر تصور می کند طول کاغذ یاد است و یا دیر آزاد شدن اهرم سنسورها اتفاق می افتد.

 
50/X FUSER ERROR For help press ؟

 

در صورتی این پیام دیده می‌شود که فیوزینگ خراب باشد با اعداد متفاوتی به جای حرف X قرار می گیرد که به نقطه خرابی فیوزینگ اشاره می کند.

 
51/?XY PRINTER ERROR For help press ؟

 

این پیام خطا مربوط به لیزر اسکنر است و با قرار گرفتن عدد 1 به جای ایکس معنای خرابی بیم ایزر است و عدد 2 به معنای خرابی موتور لیزر اسکنر می‌باشد.

 
52/?XY PRINTER ERROR For help press؟

 

این پیام مربوط در رابطه با خطای لیزر اسکنر می باشد.

 

 

 

 

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087