آموزش شارژ کارتریج تونر HP 501A-502A برای پرینتر HP 3600

تاریخ مقاله: 1397/6/12

آموزش شارژ کارتریج تونر HP 501A-502A برای پرینتر HP 3600

در این مطلب بطور تصویری و گام به گام نحوه شارژ تونر کارتریج تونر HP 501A-502A را که با دستگاه شناخته شده HP 3600 سازگار است را آموزش می دهیم:

1. با برداشتن بقایای ذوب شده در اطراف پین در بخش چرخدنده کارتریج شروع کنید.

آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
2. همان روش را در قسمت تماس (بدون چرخدنده) تکرار کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
3. یک حفره کوچک درست در بالای هر پین روی هر دو طرف کارتریج HP 501A-502A ایجاد کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
4. یک قلم حکاکی یا پین پوشر (Pin pusher) وارد سوراخ کنید تا بتوانید به خوبی پین را از قسمت تماس بیرون بیاورید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
5. پین را با استفاده از انبردست های کوچک خارج کنید. پین موجود در این قسمت، کوتاه و منحصر به فرد است.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
6. می‎توانید در شکل، پین استخراج شده را ببینید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
7. روش استخراج را روی قسمت چرخدنده HP 501A-502Aتکرار کنید. پین در طول استخراج از طریق مرکز چرخدنده پیشران اصلی عبور خواهد کرد.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
8. به اندازه‎های مختلف پین ها توجه داشته باشید: پین مربوط به سمت تماس کوتاه است و پین موجود در قسمت چرخدنده دراز است.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
9. با استفاده از یک ابزار قلاب شکل، فنر را از یونیت درام مربوط به قسمت چرخدنده کارتریج HP 501A-502A آزاد کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
10. فنر را در سمت تماس قرار دهید
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
11. دو بخش را از هم جدا کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
12. با برداشتن صفحه انتهایی قسمت چرخدندهHP 501A-502A که در شکل نشان داده شده، شروع خواهیم کرد. صفحه بشقابی انتهایی توسط سه زبانه قفل کننده، در جای خود نگه داشته شده است.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
13. زبانه شماره 1 را در قسمت بالایی صفحه انتهایی، پیدا کنید. از یک ابزار قلاب شکل کمک گرفته و زبانه را به بیرون فشار داده و آن را آزاد کنید. زبانه شماره 2 را نیز به همین طریق پیدا کرده و آن را آزاد کنید. زبانه شماره 3 نزدیک به قسمت پایین صفحه انتهایی را نیز پیدا کرده و آزاد نمایید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
14. صفحه انتهایی را درآورید. چرخدنده مربوط به دولوپر را نیز که در شکل مشخص شده، خارج نمایید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
15. با استفاده از یک ابزار قلاب شکل، صفحه نگهدارنده چرخدنده را به طرف بیرون بلغزانید. به دنبال آن سه چرخدنده پیشران که در زیر آن قرار دارند نیز، آزاد خواهند شد.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
16. چرخدنده‎های پیشران را برای دسترسی به صفحه محافظ چرخدنده، بیرون آورید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
17. دو پیچ موجود در صفحه محافظ چرخدنده را باز کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
18. محافظ چرخدنده را به سمت بیرون بلغزانید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
19. دو پیچ موجود در صفحه محافظ بدون چرخدنده را که متعلق به رولر دولوپر HP 501A-502Aهستند و در قسمت اتصال کارتریج قرار دارند، باز کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
20. صفحه محافظ بدون چرخدنده را بیرون بیاورید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
21. رولر دولوپر را خارج کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
22. دو پیچ موجود در دکتر بلید را که در شکل مشخص شده است، باز کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
23. از یک پیچ گوشتی سر صاف کوچک استفاده نموده و به دکتر بلید ضربه بزنید تا چسب OEM باز شود. ضربه ها را فقط از یک سمت وارد کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
24. بلید HP 501A-502Aآزاد شده را به طور کامل با دست بالا بکشید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
25. به این ترتیب دکتر بلید خارج می‎شود. با استفاده از هوای فشرده به طور کامل مخزن را تمیز نموده و پس از باز کردن همانطور که در شکل نشان داده شده، آن را پر کنید. برای مهر و موم کردن تونر، دکتر بلید را تمیز و نصب کنید. مطابق با گامهایی که تا اینجا شرح داده شده ولی به ترتیب عکس، با شروع از گام 21 اجزای مخزن را مجددا روی هم سوار کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A

 

باز کردن یونیت درام
26. با استفاده از یک چکش و قلم، پین قفل کننده درام را از جای خود بیرون بیاورید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
27. درام را بچرخانید تا پین مربوطه دیده شود. پین را با استفاده از یک انبر دست سایز متوسط خارج کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
28. به این ترتیب پین خارج می‎شود.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
29. با استفاده از یک چکش و قلم کوچک، از سمت مقابل به محور درام ضربه بزنید تا آزاد شود.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
30. محور یا اکسل درامHP 501A-502A را از قسمت پین همان طور که در شکل نشان داده شده است، به طور کامل بیرون بکشید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
31. درام OPC را به شیوه‎ای که در شکل نشان داده شده، خارج کنید. بازوهای حمایت کننده PCR را بیرون بیاورید تا PCR با بالا رفتن آنها همانطور که در شکل نشان داده شده است، آزاد شود.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
32. درام PCR را خارج نمایید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
33. دو پیچ موجود در هر دو انتهای وایپر بلید را باز کنید. از یک قلم حکاکی و یا یک ابزار قلاب شکل استفاده کرده و به دقت انتهای نوارهای تماس درام PCR را برای دسترسی به پیچها، از جای خود بلند کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
34. یک قلم حکاکی یا پیچ گوشتی کوچک را مابین دکتر بلید و مخزن ضایعاتی که در زیر آن با چسب محکم شده است بیاندازید. برای کندن وایپر بلید و آزاد کردن مهر و مومی که به آن چسبیده، ابزار را به حالت نوسانی به سمت بالا و پایین حرکت دهید. مخزن ضایعاتی همچون یک اهرم عمل خواهد کرد.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
35. حال به آرامی اما محکم، انتهای آزاد وایپر بلید را همانطور که در شکل نشان داده شده، به سمت بالا بکشید تا کاملا بیرون بیاید. تلاش کنید تا مخزن ضایعاتی خالی شود و باقیمانده یونیت درام را با استفاده از هوای فشرده به طور کامل تمیز نمایید. وایپر بلید و قسمتهای دیگر را تمیز کرده و سپس کارتریجHP 501A-502A را با دنبال کردن گامهای مربوطه به ترتیب عکس، مجددا روی هم سوار کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A

تعویض چیپست
36. چیپست را در جایی در عقب کارتریج شارژ شده پیدا کنید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
37. با استفاده از یک چاقوی کوچک، زبانه‎های پلاستیکی ذوب شده ، که چیپست را در جای خود نگهمی‎دارند ببرید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
38. نوک تیز چاقو را در زیر چیپست قرار داده و آن را در امتداد شیارها بلغزانید و سپس به آرامی بیرون بیاورید.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
39. از مقدار کمی چسب پلاستیک برای پر کردن شیارهای پلاستیکی استفاده کنید. این کار باعث خواهد شد که چیپست جدید، سر جای خود از هر طرف مهر و موم شود.
نکته: دقت کنید که مقدار چسب پلاستیک آنقدر زیاد نباشد که روی اتصالات بریزد و باعث بلااستفاده شدن چیپست شود.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
40. یک چیپست تازه با صفحات اتصال طلایی جایگزین کنید، به طوریکه رویه آن رو به بالا باشد. آن را دقیقا مطابق با موقعیتی که در شکل نشان داده شده است جایگذاری نمایید. اگر چیپست برعکس قرار بگیرد و یا در جای دیگری گذاشته شود، عمل نخواهد کرد.
آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A
41. اجازه دهید چسب پلاستیک خشک شود و سپس کارتریجHP 501A-502A را تست کنید.

آموزش شارژ کارتریج تونر HP 3600 - HP 501A-502A

 

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087